Menu
  • Profesionální právní
    poradna online
  • Neplatíte za dotaz,
    my nabízímemáme řešení
  • Pomůžeme Vám,
    za cenu 590,- Kč
Potřebuji pomoci

Právní poradna online

Založte si svůj právní případ

Prvním krokem v právní poradně je jednoduchá registrace, kde postačí uvést svůj email, který slouží jako přihlašovací jméno do právní poradny, a zvolit si své heslo. Právní poradna Vás už pak sama navede k zabezpečené platební bráně společnosti GoPay, která zprostředkovává pro naši právní poradnu internetové platby. Založení nového právního případu je v právní poradně opravdu snadné.

Společně komunikujeme

Po uhrazení platby budete v právní poradně přesměrováni do svého nově založeného právního případu, kde budete vyzváni, abyste nám právní problém popsali a zaslali nám k dané věci nafocené nebo naskenované právní podklady, jestliže nějaké máte. Na všechno se rádi podíváme. Pokud byste na něco důležitého zapomněli nebo nevěděli, co je podstatné a co ne, nic si z toho nedělejte, společně to zvládneme.

Získejte řešení

Po společné komunikaci s některým z právníků naší právní poradny a po té, co bude Váš právní případ dopodrobna nastudován, Vám poradíme, jak ve věci dále postupovat, a vysvětlíme Vám celou Vaši právní situaci. Zkrátka již budete vědět, na čem jste a zda-li máte právo na své straně, a dostanete návod, jak svou situaci řešit, popř. na koho se obrátit. Právní poradna se snaží být užitečná.


S čím vám může právní poradnamůžeme pomoci

Právní poradna pomůže s občanským právem

Transakce s movitými věcmi a nemovitostmi, poradenství při financování nákupu nemovitostí, právní poradna ohledně spoluvlastnictví a společného jmění manželů, dědického práva, práva na ochranu osobnosti, poradenství týkající se ochrany spotřebitele, přezkoumání dokumentů dodaných klientem a posouzení oprávněnosti jeho nároků, poradenství ohledně exekučních řízení a další…

Právní poradna poradí s rodinným právem

Poradenství ohledně předmanželských smluv a smluv mezi manželi týkající se společného jmění manželů, SJM při rozvodu, rozvody manželství a zrušení registrovaného partnerství, právní poradna a problematika nezletilých dětí, výlučná péče, střídavá péče, výživné k nezletilým či zletilým dětem, ostatní práva a povinnosti mezi manželi, rodiči a dětmi, osvojení, poručnictví a opatrovnictví a další…

Právní poradna vysvětlí pracovní právo

Poradenství v celé oblasti pracovního práva, zejména pracovní a manažerské smlouvy, šikana na pracovišti (mobbing, bossing), náhrady škody v pracovněprávních vztazích, rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměny a další výhody, uplatňování práva na odstupné nebo v případě neplatného rozvázání pracovního poměru, odborářské otázky, kolektivní smlouvy a další…

Radíme i v insolvenci a oddlužení

Kompletní poradenství v oblasti insolvenčních řízení, oddlužení, konkurzu a reorganizace, insolvenční návrhy, přihlašovaní pohledávek do insolvenčního řízení, návrhy na oddlužení, právní poradna radí i v oblasti incidenčních a excindačních sporů a další…

Právní poradna a obchodní právo

Poradenství v oblasti soutěžního práva soutěžitelů, problematika nekalé konkurence, nekalé soutěže, srovnávací a klamavé reklamy, doménová jména, obchodní firmy, ochrana obchodního tajemství, poradenství ohledně obchodních společností, zakladatelských dokumentů, obchodního rejstříku, vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, směnky, šeky, obchodní smlouvy atd.

Právní poradna radí i v trestním právu

Komplexní poradenství v trestních věcech, výslechy obviněných, svědků, poškozeného, rekognice apod.), pomoc v otázkách ohledně vazebních otázek, konzultace řízení před soudy, řádné a mimořádné opravné prostředky (stížnost, odvolání, dovolání, obnova řízení, podněty k podání stížnosti pro porušení zákona, ústavní stížnosti), právní poradna pomůže i s trestním oznámením, právy poškozených, přestupky a podobně…

Právní poradna a správní a finanční právo

Poradenství v oblasti správních řízení, zejména územní a stavební řízení, řízení vedená před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Katastrem nemovitostí a další, opravné prostředky proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklady, obnova řízení), správní žaloby, kasační stížnosti, poradenství ohledně pojišťovacího a bankovního práva, práva cenných papírů a mnoho dalšího…

Občanské právo

Právní problematika movitých věcí i nemovitostí, spoluvlastnictví a SJM, dědictví, ochrana osobnosti a spotřebitele, exekuce, smlouvy a mnoho dalšího…

Rodinné právo

Společné jmění manželů, rozvody, právní problematika dětí, vyživovací povinnosti, vztahy mezi příbuznými, osvojení, poručnictví, opatrovnictví a další…

Pracovní právo

Pracovní a manažerské smlouvy, šikana na pracovišti (mobbing, bossing), náhrady škody, rozvázání pracovního poměru, odměny, odstupné, odbory, kolektivní smlouvy a další…

Insolvence a oddlužení

Insolvenční řízení, oddlužení, konkurzy a reorganizace, insolvenční návrhy, přihlašovaní pohledávek, incidenční a excindační spory a další…

Obchodní právo

Soutěžní právo, nekalá konkurence, nekalá soutěž, srovnávací a klamavá reklama, domény, obchodní firmy, obchodní tajemství, obchodní společností, obchodní rejstřík, směnky, šeky, obchodní smlouvy atd.

Trestní právo

Výslechy, rekognice, vazba, policejní vyšetřování, řízení před soudem, opravné prostředky, trestní oznámení, práva poškozených, přestupky a podobně…

Správní a finanční právo

Správní řízení, územní a stavební řízení, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, katastr nemovitostí, opravné prostředky, pojišťovací a bankovní právo a další…

Potřebuji pomoci