Menu

Smluvní podmínky

Preambule

Podmínky pro právníky Advokát ond, advokátní kancelář Váňa, Kapalín & Partneři, se sídlem Na Příkopě 857/18, Praha 1, PSČ 110 00, č. reg. ČAK 13923, IČ 736 30 501, DIČ CZ8012275865, plátce DPH, bankovní spojení GE Money Bank, a.s., číslo účtu 204086870/0600 (dále jen jako „advokát“) Vás vítá v internetové právní poradně advokátní kanceláře www.pravniporadna.info (dále jen jako „právní poradna“). Těmito smluvními podmínkami (dále jen jako „smluvní podmínky“) se řídí používání právní poradny a právní vztah mezi advokátem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen jako „klient“) uzavírající s advokátem prostřednictvím právní poradny smlouvu o poskytování právních služeb elektronickou formou (dále jen jako „služba“).

Před použitím služby si tyto smluvní podmínky pečlivě přečtěte. Smluvní podmínky se vztahují na všechny klienty bez výjimky. Používáním právní poradny jakýmkoli způsobem vyjadřujete se smluvními podmínkami svůj souhlas a svůj souhlas být smluvními podmínkami vázán.

Advokát si vyhrazuje právo smluvní podmínky kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění klienta. Nebojte se však, na každou podstatnou změnu smluvních podmínek budete upozorněni emailem nebo oznámením v právní poradně. Změny smluvních podmínek nabývají účinnosti okamžikem oznámení změny v právní poradně.

Používáním právní poradny po změně smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s danými změnami a s tím, že jste aktuálním zněním smluvních podmínek vázáni.

Klient výslovně prohlašuje a potvrzuje, že mu advokát jasně a srozumitelně v českém jazyce, v souladu s ust. § 1811 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy sdělil zejména tyto údaje a informace: údaje o totožnosti advokáta jednajícího s klientem o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, adresu pro doručování běžné i elektronické pošty a dobu úředních hodin, označení služby a popis způsobu poskytování služby prostřednictvím právní poradny, informace o ceně služby, informace o tom jaká činnost advokáta je úkonem právní služby advokáta, způsob platby ceny služby a způsob dodání nebo plnění služby ze strany advokáta a údaje o právech klienta vznikajících z vadného plnění advokáta včetně podmínek pro uplatňování těchto práv.

Jsme ti a ti a pokud chcete používat naši právní poradnu a využívat našich služeb, respektujte, prosím, uvedené podmínky.

I. Způsobilost a registrace klienta

 1. Právní poradna není zaměřena ani určena pro uživatele mladší 18 let, přičemž klient výslovně prohlašuje, že dosáhl zletilosti.
 2. Pokud je Vám méně než 18 let, nesmíte bez upozornění advokáta na tuto skutečnost právní poradnu používat a jste povinni ji okamžitě opustit. V opačném případě je advokát oprávněn Váši registraci kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, zrušit. Po upozornění na nezletilost klienta lze službu poskytnout i osobám mladším 18 let.
 3. Pro přihlášení do právní poradny se musíte nejdříve zaregistrovat, a vytvořit si tak svůj uživatelský účet (dále jen jako „účet“). Nevyžadujeme po Vás téměř žádné informace. Pro vytvoření účtu postačí uvést svou emailovou adresu a zvolit si své heslo. Nesmíte tedy uvádět email jiné osoby s úmyslem se za tuto osobu vydávat. Pouze Vy jste odpovědni za činnost, která se vyskytuje na Vašem účtu, bez ohledu na to, zda jsou činnosti prováděny Vámi či třetí osobou, které jste ať úmyslně či z nedbalosti umožnili ke svému účtu přístup. Proto jste povinni uchovávat své přihlašovací údaje v bezpečí a nikomu je nesdělovat.

Pokud chcete využívat naši právní poradnu, musíte se nejdříve zaregistrovat a následně uchovávat své přihlašovací údaje v bezpečí a nikomu je nesdělovat.

II. Osobní údaje

 1. Klient advokátovi zasílá jako osobní údaj svou emailovou adresu (vč. souvisejících technických údajů jako např. IP adresa) a další údaje o své osobě dle uvážení klienta. Klient poskytuje tyto údaje advokátovi dobrovolně. Advokát bude používat tyto údaje pouze pro účely poskytnutí služby klientovi a není oprávněn poskytnout tyto údaje žádné třetí osobě.
 2. Klient bere na vědomí, že předložení a zpracování těchto údajů je nezbytné pro závazky advokáta vůči klientovi, a výslovně dává souhlas se zpracováním a využitím těchto údajů pro účely výše uvedené.
 3. Advokát shromažďuje a uchovává klientem poskytnuté údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v databázi a chrání údaje v rozumné míře pomocí šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického vývoje.
 4. Advokát nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k údajům jednotlivých klientů a tyto údaje neoprávněně užijí. Klient prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 5. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka souhlasu s těmito smluvními podmínkami a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním údajů poskytnutých dle těchto smluvních podmínek souhlas na dobu deseti let.
 6. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a pokud zjistí nebo se domnívá, že advokát provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a odstranění tohoto stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů).

Sbíráme minimum osobních údajů. Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.

III. Práva a povinnosti

 1. Advokát se na základě smlouvy s klientem ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zavazuje poskytovat klientovi službu v souladu s těmito smluvními podmínkami.
 2. Personálně budou službu poskytovat advokáti a koncipienti, jakož i další pracovníci advokátní kanceláře advokáta.
 3. Klient se zavazuje za poskytnutou službu řádně uhradit cenu služby dle aktuální ceny služby uveřejněné na webu www.pravniporadna.info.
 4. Službou advokáta se rozumí poradenská činnosti advokáta poskytovaná prostřednictvím právní poradny a vedoucí k poskytnutí právní informace související s právním případem klienta. Právní poradna neslouží k řešení daňových otázek.
 5. Vzhledem ke skutečnosti, že advokát je plátcem DPH, je cena služby klientovi účtována včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platným a účinným právním předpisem ke dni vyúčtování ceny služby.
 6. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ a uhrazením ceny služby je smlouva mezi klientem a advokátem uzavřena a klient tím výslovně souhlasí, aby advokát započal s plněním své povinnosti.
 7. Klient je oprávněn kdykoliv svůj účet zrušit a svou účast v právní poradně ukončit. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení uhrazené ceny služby.
 8. Používáme externího provozovatele zabezpečené platební brány GoPay. Provozovatel platební brány přijímá všechny běžně používané debetní a kreditní karty. Nejsme odpovědni za chyby způsobené ze strany provozovatele platební brány. Pokud se rozhodnete využít právní poradnu, souhlasíte s tím, že nám cenu uhradíte prostřednictvím provozovatele platební brány, který splňuje všechny požadované bezpečnostní standarty.

Pokud si klient objedná právní službu prostřednictvím právní poradny, zavazuje se advokát službu klientovi poskytnout. Platí se prostřednictvím zabezpečené platební brány.

IV. Zákonná práva klienta

 1. Klient má právo do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy s advokátem od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to zasláním emailu z emailové adresy evidované u jeho uživatelského účtu na adresu info s textem „Odstupuji od smlouvy“.
 2. Pokud klient odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě, bude mu jeho platba vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů, přičemž s vrácením platby nevzniknou klientovi žádné náklady.
 3. Odstoupí-li klient od smlouvy po té, co advokát již započal s plněním, uhradí klient advokátovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 4. Klient nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže již byla služba klientovi zcela poskytnuta.
 5. Advokát odpovídá za to, že služba poskytnuta klientovi bude splňovat požadavky na kvalitu nabízené služby v souladu s povahou nabízené služby a uzavřenou smlouvou.
 6. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci na kvalitu poskytnuté služby nebo na správnost ceny účtované za poskytovanou službu, pokud má důvodnou pochybnost, že faktura za službu nebyla vystavena v souladu se smlouvou s advokátem.
 7. Reklamaci lze uplatnit písemně na adrese advokáta, e-mailem na adrese info nebo osobně v sídle advokáta.
 8. Při uplatnění reklamace klient uvede své identifikační a kontaktní údaje, přesně označí a popíše vadu služby a uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vyřízené reklamace.
 9. Advokát prošetří uplatněnou reklamaci neprodleně po jejím uplatnění a rozhodne o způsobu vyřízení reklamace, přičemž vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 10. O vyřízení reklamace informuje advokát klienta zasláním e-mailové zprávy, přičemž jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má klient právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění (o způsobu odstranění vady rozhoduje advokát). V opačném případě, pokud vadu nelze odstranit, pro opětovné vyskytnutí se vady službu, či větší počet vad službu, může klient požadovat slevu z ceny služby.

Pokud budete s poskytnou službou nespokojeni, neváhejte nám napsat.

V. Úprava mlčenlivosti

 1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech týkajících se klienta, a to i v době po ukončení poskytování právních služeb dle této smlouvy, pokud se advokát s klientem nedohodnou jinak.
 2. Veškerá komunikace mezi advokátem a klientem je šifrována tak, aby zasílané informace nebyly přístupné třetím osobám.
 3. Klient bere na vědomí zákonné omezení povinnosti mlčenlivosti a dále je srozuměn, že s informacemi, které tvoří předmět povinnosti mlčenlivosti advokáta, je advokát v přiměřeném rozsahu oprávněn seznamovat své zaměstnance a spolupracovníky.
 4. Klient výslovně souhlasí s tím, aby advokát, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace či jinou vhodnou formou, klientovi zasílal informace o poskytovaných službách advokáta, a to i po skončení této smlouvy.
 5. Advokát upozorňuje klienta, že spis klienta bude v souladu správními předpisy archivovat po dobu 5 let od ukončení smlouvy, kdy po uplynutí této lhůty advokát elektronický spis v souladu s právními předpisy skartuje, o čemž vyhotoví protokol o skartaci spisu.

Vše podléhá advokátnímu tajemství a veškerá komunikace mezi advokátem a klientem je šifrována.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v planém znění, a v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v planém znění.
 2. Smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím webu www.pravniporadna.info.
 3. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek stane neplatným, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek. Advokát v takovém případě nahradí neplatné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tyto smluvní podmínky přečetly, obsah je jim znám a je projevem vůle stran být těmito smluvními podmínkami zavázáni.

Veškerá ustanovení se řídí zákony České republiky. Jakákoli vymahatelnost se řídí těmito smluvními podmínkami.

Tyto smluvní podmínky nabyly účinnosti dne 1.12.2015.